Trafiksäkerhetsgaranti

Autosolution Trafiksäkerhetsgaranti

 1. Tillämplighet
  Denna garanti gäller för bil där så angetts i köpeavtalet. Garantin gäller för konsumenter, dvs personer som har köpt bilen huvudsakligen för ett ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Garantin gäller inte bil med nybilsgaranti, vid export eller för senare köpare.

 2. Giltighet
  För bilar som vid köptillfället är mer än 6 år gamla eller gått mer än 10 000 mil och vars försäljningspris överstiger 50 000 kr gäller garantin 3 månader, dock högst 300 mil. För övriga bilar vars försäljningspris är upp t.o.m 50 000 kr gäller garantin 1 månad, dock högst 100 mil. Som köptillfälle räknas den dag då ett bindande köpeavtal ingåtts mellan konsumenten och Autosolution Stockholm AB. Bilens ålder räknas utifrån dagen för första registrering, d v s när bilen togs i bruk. Garantin gäller ej normal förslitning, yttre åverkan, reparationsobjekt, trimmade, modifierade eller ombyggda bilar. Garantin gäller endast hos Autosolution Stockholm AB, kostnader för åtgärder utförda på annat ställe ersätts ej utan skriftligt förhandsgodkännade.

 3. Omfattning
  Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen med undantag för slitagedelar, komponenter i system för avgasrening, komponenter i system för SRS/airbag samt av köparen kända fel som upptagits i köpekontrakt och/eller varudeklaration. Garantin gäller inte för fel om Autosolution Stockholm AB kan göra sannolikt att bilen har blivit felaktig på grund av olyckshändelse, annan liknande händelse eller annan omständighet som beror på konsumenten som att bilen har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits t.ex. ombyggnad eller ändring av bilen som sannolikt har inverkat på felets uppkomst eller omfattning.

 4. Fel
  Förutom de undantag som har angetts i punkterna 2 & 3 omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer
  under garantins giltighet och som innebär att bilen inte skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning.

 5. Reklamation
  Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska han snarast möjligt underrätta säljföretaget. En reklamation måste alltid göras inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Görs inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk. Säljföretaget har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten har informerats om dessa kostnader i förväg.

 6. Säljföretagets åtagande
  Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig Autosolution Stockholm AB att avhjälpa felet kostnadsfritt på egen verkstad eller vid närmaste lämpliga verkstad som har anvisats av Autosolution Stockholm AB. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat Autosolution Stockholm AB om felet. I stället för avhjälpande har konsumenten rätt att få en annan likvärdig bil om konsumenten föredrar detta, och om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljföretaget. Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt bilen till säljföretagets förfogande. Om Autosolution Stockholm AB tillhandahåller en lånebil kan detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet.

 7. Konsumentens rättigheter
  Om ett avhjälpande eller en omleverans inte har skett enligt punkten 5 får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpandet av felet eller häva köpet, om i normalfallet två misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för konsumenten. Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att Autosolution Stockholm AB återbetalar köpeskillingen. Den återlämnade bilen ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. Autosolution Stockholm AB har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av bilen samt ev. värdeminskning som inte beror på det uppkomna felet. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för nyttan ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter konsumenten har haft, t.ex. att han inte har kunnat använda bilen i normal omfattning. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.

 8. Konsumentköplagen
  Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader kan antas ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. Det betyder att konsumentköplagen kan ge köparen ett skydd som inte tillförsäkras denne genom Trafiksäkerhetsgarantin för begagnade bilar. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid
  reklamera ett fel inom tre år efter leveransen, om det görs inom två månader från upptäckten.

 9. Tvistlösning m.m.
  Om en tvist mellan konsumenten och Autosolution Stockholm AB med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Autosolution Stockholm AB har som policy att följa ARN´s rekommendationer. Om konsumenten inte skulle godta ARN´s rekommendationer kan denne istället begära att tvisten skall prövas av en allmän domstol. Om så sker bortfaller per automatik Autosolution Stockholm AB´s åtagande att följa ARN´s rekommendationer.


Dessa villkor kan när som helst ändras utan notis och det är konsumentens skyldighet att hålla sig uppdaterad om vad som gäller vid ingående av avtal. 

Se även: